Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας & Ανάθεσης Έργου (Διαχείριση Οικιστικού Ακινήτου)

Για Οικιστικά Ακίνητα

Στη Λάρισα σήμερα την (ΑΡΙΘΜΟΣ) του μηνός (ΜΗΝΑΣ) του έτους (ΕΤΟΣ), ημέρα (ΗΜΕΡΑ) και μεταξύ των εξής συμβαλλόμενων μερών:

Αφ’ ενός του/της (ONOM/NYMO) του (ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ), (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ) που γεννήθηκε (ΗΜΕΡΑ-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ) στη (ΠΟΛΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ), κάτοικος (ΠΟΛΗ) επί της οδού (ΟΔΟΣ) αρ. (ΑΡΙΘΜΟΣ), Τ.Κ.: (ΤΚ), κάτοχος του υπ’ αρίθμ. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) δελτίου ταυτότητας του (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ), με Α.Φ.Μ.: (ΑΦΜ) της Δ.Ο.Υ.: (ΠΟΛΗ), Έλληνας/Ελληνίς υπήκοος, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού με ΙΒΑΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) που τηρείται νόμιμα στο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία (ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) και με στοιχεία επικοινωνίας: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) και (E-MAIL) εφ’ εξής καλούμενου-ης «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και

Αφ’ ετέρου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «KINFEEL IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KINFEEL CO.», η οποία εδρεύει στην οδό Αθανασίου Διάκου αρ. 13, 41222 του Δήμου Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, με Α.Φ.Μ.: 801161030 της Δ.Ο.Υ.: Λάρισας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 150495240000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Νικόλαο Πετρενίτη του Σπυρίδωνα, δυνάμει του από 16-05-2019 καταστατικού συμβολαίου Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας εφ’ εξής καλούμενης η «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» εταιρία,

Συνεφωνήθησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτοί οι ακόλουθοι όροι και δηλώσεις.
-//-
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δηλώνει υπεύθυνα διά του παρόντος και εγγυάται προς την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία ότι είναι αποκλειστικός κύριος ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή έχει αποκτήσει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη, ενός διαμερίσματος (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΟΥ) ορόφου και (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) τ.μ. ευρισκομένου στη ΛΑΡΙΣΑ και στην οδό (ΟΔΟΣ) αρ. (ΑΡΙΘΜΟΣ), Τ.Κ.: (ΤΚ) με αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ), παροχής υγρομέτρου: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΥΑΛ) και ΑΜΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) εφ’ εξής καλούμενου το «ΑΚΙΝΗΤΟ» καθώς και του τυχόν παραδοτέου υλικού που το συνοδεύει (π.χ. Φωτογραφίες, Κείμενα κοκ). Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το σύνολο των ποσών που θα έχει εισπράξει από ή/και για λογαριασμό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για τη δικαστική διεκδίκηση επιπλέον αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής της βλάβης.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχοντας ως στόχο να διαθέσει το προαναφερόμενο ΑΚΙΝΗΤΟ στην αγορά της ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, αναθέτει νόμιμα στην ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία, τη διαδικτυακή διεκπεραίωση κρατήσεων καθώς και την προβολή και προώθηση του ΑΚΙΝΗΤΟΥ και συγκεκριμένα ζητά από την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία να του παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (74202200)
2) ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ή ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (631130)
3) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (7021)
4) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (68321000)
Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία με το παρόν αποδέχεται τις παραπάνω αναθέσεις. Ρητά συμφωνείται ότι η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και κάθε είδους υπηρεσίες της, εξωτερικά σε τρίτους (Υπεργολαβική Ανάθεση).

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως αμοιβή της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας για τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες καθορίζεται το ποσοστό της τάξης του τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35,00%) επί του εισπρακτέου ποσού μισθώματος κάθε κράτησης. Τα ακυρωτικά διαμονών, οι οποίες ακυρώθηκαν πριν γίνει άφιξη πιστώνονται αποκλειστικά στην εταιρία διαχείρισης, ενώ εφόσον γίνει άφιξη επισκεπτών και εν συνεχεία προκύψει ακύρωση τότε τα όποια ακυρωτικά υπάρξουν πιστώνονται κατά αναλογία ποσοστού σε Εκμισθωτή /-τρια και Μισθώτρια. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ συναινεί διά του παρόντος σε πληρωμές με μετρητά καθώς και στη μεταφορά της αμοιβής της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας απευθείας από την εκάστοτε πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας. Εφόσον η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία εισπράξει οποιοδήποτε μίσθωμα σε μετρητά υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, τότε η πρώτη οφείλει να αποδώσει το ποσοστό που αναλογεί στον δεύτερο, ήτοι το εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65,00%) εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την πληρωμή και εφόσον πρώτα παρακρατήσει την αμοιβή της. Στο ποσοστό που έχει οριστεί ως αμοιβή της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. 24% και η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία δεσμεύεται να εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) κατά τη λήξη της συνεργατικής σχέσης ή μία φορά κατ'έτος εφόσον η συνεργατική σχέση έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή του ενός (1) έτους. Η απόδοση του ποσοστού εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65,00%) στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ αφορά μόνο το μίσθωμα που λαμβάνεται και όχι άλλες υπηρεσίες που δύναται η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να παρέχει στο μισθωτή του ακινήτου όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες καθαρισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφή του και συμφωνείται ως ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η συνεργασία δύναται να λυθεί κατόπιν παρέλευσης χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος και εφόσον οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος προβεί αποδεδειγμένα σε κοινοποίηση έγγραφης καταγγελίας της συνεργασίας προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. Μετά την καταγγελία και εφόσον ολοκληρωθούν οι υπάρχουσες κρατήσεις, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία θα προχωρήσει στη διαγραφή όλων των αναρτήσεων του ΑΚΙΝΗΤΟΥ σε κάθε συνεργαζόμενη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ προχωρήσει μονομερώς σε λύση της συνεργασίας πριν την πάροδο των τριών (3) μηνών, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει χρηματική αποζημίωση ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) προς ικανοποίησης της ηθικής της βλάβης. Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο είδος όπως κλινοσκεπάσματα και πετσέτες θα πρέπει να παραδοθούν στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από τη λύση της συνεργασίας κατά τα κάτωθι ποσοστά λόγω της χρήσης τους: 90,00% για χρήση έως τριών (3) μηνών, 80,00% για χρήση τριών (3) έως έξι (6) μηνών, 65,00% για χρήση έξι (6) έως δώδεκα (12) μηνών και 50,00% για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των δώδεκα (12) μηνών.

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Για τους σκοπούς της παρούσας ανάθεσης και καθ’ όλη τη διάρκειά ισχύος του παρόντος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ παρέχει στην ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία τη ρητή εντολή και εξουσιοδότηση να τον εκπροσωπεί έναντι τρίτων με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και δημοσίευσης διαδικτυακού προφίλ και πολιτικής ακύρωσης υπό το όνομα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ιδίου, της πληρωμής του μισθώματος καθώς και του ΑΚΙΝΗΤΟΥ, πλαισιωμένου από περιγραφές, φωτογραφίες κ.ο.κ. καθώς και της επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους μισθωτές για το ΑΚΙΝΗΤΟ καθώς και για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των μισθωτών (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Στοιχεία Επικοινωνίας κ.ο.κ.) υπό το όνομα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, κατά την απόλυτη κρίση της, σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων ή/και όπου αλλού κρίνει σκόπιμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση του ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
Εφόσον ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιθυμεί, μπορεί να ορίσει ένα ενδεικτικό ημερήσιο μίσθωμα του ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Ρητά συμφωνείται ότι η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει οποιαδήποτε προωθητική ή/και εκπτωτική ενέργεια επί του ορισμένου ενδεικτικού ημερήσιου μισθώματος καθ’ όλη της διάρκεια της παρούσας συνεργασίας και ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναγνωρίζει ότι δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα στη διαμόρφωση αυτή, παραιτούμενος σε κάθε περίπτωση ρητά από οποιαδήποτε σχετική διεκδίκηση.
Επιπλέον ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να φροντίζει και να διατηρεί το ΑΚΙΝΗΤΟ διαθέσιμο, ασφαλές, σε καλή κατάσταση και καθόλα λειτουργικό για την εκμίσθωση του σε τρίτους, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη μίσθωση ή/και να δεσμεύσει ημερομηνίες κατά τις οποίες θα φιλοξενήσει τρίτους χωρίς αμοιβή. Τόσο ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ όσο και η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε ακύρωση υπάρχουσας μίσθωσης μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει βλάβη πάσης φύσεως, η οποία καθίσταται μη λειτουργικό το ΑΚΙΝΗΤΟ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει σε καμία των περιπτώσεων τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ώρα κοινοποίησης της. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί μόνο να δεσμεύσει ένα χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό των πέντε (5) ημερών για εργασίες αποκατάστασης, ανακαίνισης κ.ο.κ. και εφόσον έχει λάβει ήδη τη γραπτή συγκατάθεση της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας. Σε περίπτωση που απαιτείται άμεσα κάποια επισκευή έως εκατό ευρώ (100,00€) ανά μήνα ώστε το ακίνητο να είναι λειτουργικό, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα προχωρήσει σε αυτή παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από μελλοντικά μισθώματα και προσκομίζοντας στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ το αντίστοιχο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη) για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή/και την εργασία που έλαβε χώρα.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:
A. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται:
1) Να ελέγξει ενδελεχώς το ΑΚΙΝΗΤΟ πριν την πρώτη μίσθωση και να βεβαιωθεί ότι αυτό πληροί κάθε είδους πρότυπο ασφαλείας για τη διαμονή των υποψήφιων μισθωτών (Στερεά αναρτημένα και συνδεδεμένα έπιπλα και εξοπλισμός, πρίζες, συσκευές και καλώδια σε άριστη κατάσταση, εγκατάσταση ρελέ διαρροής στον ηλεκτρολογικό πίνακα κ.ο.κ.). Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των μισθωτών βαρύνει αποκλειστικά τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
2) Να αποσύρει από το ΑΚΙΝΗΤΟ κάθε είδους επικίνδυνα ή/και παράνομα υλικά, ουσίες και συσκευές και ιδίως όπλα, πυρομαχικά, εύφλεκτες ύλες και κάμερες ασφαλείας.
3) Να ασφαλίσει με δική του δαπάνη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, το ΑΚΙΝΗΤΟ για όλη την διάρκεια της παρούσας συνεργασίας κατά παντός κινδύνου και ιδίως για πυρκαγιά, πλημμυρίδα, σεισμό, διάρρηξη, κλοπή κ.ο.κ.
4) Να παραδώσει τρία ζεύγη κλειδιών του ΑΚΙΝΗΤΟΥ και του κτιρίου που αυτό εδράζεται καθώς και το ΑΚΙΝΗΤΟ καθαρό, πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να εκμισθωθεί σε τρίτους. Στην περίπτωση που δεν έχει λάβει χώρα γενικός καθαρισμός του ΑΚΙΝΗΤΟΥ, τότε αυτός θα εκτελεστεί από την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία και θα χρεωθεί με ενενήντα λεπτά του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πλέον νόμιμου Φ.Π.Α. (0,90€ x τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ + 24% Φ.Π.Α.).
5) Να λάβει κωδικούς των διαδικτυακών του προφίλ στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσής και να ελέγξει ενδελεχώς τα προφίλ αυτά, ώστε να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί.
6) Να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις διαμονές των μισθωτών όπως αυτές θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb (www.airbnb.gr) για να επαληθεύει τις πληρωμές του.
7) Να παρέχει αδιάκοπα ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, θέρμανση, υπηρεσίες διαδικτύου κ.ο.κ. στο ΑΚΙΝΗΤΟ, προβαίνοντας εμπρόθεσμα στην εκκαθάριση όλων των εκκρεμών λογαριασμών [ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, θέρμανσης, κοινοχρήστων δαπανών κ.α.], οι οποίοι αφορούν το ΑΚΙΝΗΤΟ.
8) Να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα ή/και να ελέγχει με δική του αποκλειστικά ευθύνη την πληρότητα όλων των δηλώσεων διαμονής στην αρμόδια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/polites/akinita/brahyhronia-misthosi-akiniton) και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η αρμόδια υπηρεσία.
9) Να δεσμεύσει οποιονδήποτε τρίτο μέρος στην παρούσα συνεργασία, το οποίο θα αντλεί οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη του ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
10) Να παρέχει λευκά κλινοσκεπάσματα και πετσέτες με τις προδιαγραφές που θα θέσει η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ και μάλιστα επαρκή στον αριθμό τεμάχια ([12χ πετσέτες, 6χ σεντόνια, 3χ παπλωματοθήκες,  6χ μαξιλαροθήκες] ανά διπλό κρεβάτι), ή να τα αγοράσει άμεσα από την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία.
11) Να αναρτήσει ή να επιτρέψει την ανάρτηση α)ειδικής θυρίδας κλειδιών, από όπου θα λαμβάνει χώρα η παραλαβή των κλειδιών του ΑΚΙΝΗΤΟΥ από τους μισθωτές του καθώς και β)χαρακτηριστικής σήμανσης «KINFEEL & PARTNERS», όπου η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία το θεωρεί απαραίτητο για τις ανάγκες προώθησης και προβολής του ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
12) Να επιτρέπει την είσοδο καθώς και την παραμονή των συνεργατών της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας στο ΑΚΙΝΗΤΟ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της και για όσο χρονικό διάστημα ορίσει η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία χωρίς να υφίσταται οποιονδήποτε περιορισμό ή/και καταβολή οποιαδήποτε αντιτίμου.
Σε όλες τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναγνωρίζει ότι αυτές πρέπει να διενεργούνται με δική του αποκλειστική ευθύνη, παραιτούμενος σε κάθε περίπτωση ρητά από οποιαδήποτε σχετική διεκδίκηση από την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία.
B. Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία υποχρεούται:
1) Να προσφέρει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, εφόσον της ζητηθούν και πάντα στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας. Επιπλέον η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία συμφωνεί εκ των προτέρων να παρέχει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ επιπλέον δραστηριότητες όπως: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ και ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέσει κάποια από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες στην ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία, αυτό θα καθοριστεί με νέα συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών.
2) Να υποδείξει συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει να παρέχει αδιάκοπα ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Σε κάθε περίπτωση η υπόδειξη αυτή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και μόνο ενώ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να επιλέξει οποιονδήποτε τρίτο. Η υπόδειξη αυτή δεν παράγει υποχρέωση της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας αναφορικά με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε είδους αποζημίωση προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες θεωρηθούν ελλιπείς. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την επιλογή του συνεργάτη που θα παρέχει τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες καθαρισμού, βαρύνει αποκλειστικά τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
3) Να παρέχει όλες τις προσυμφωνημένες υπηρεσίες ώστε το ΑΚΙΝΗΤΟ να είναι πάντα διαθέσιμο στην αγορά της ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
4) Να συντάσσει ένα μηνιαίο ημερολόγιο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται: η ημερομηνία άφιξης του μισθωτή, η διάρκεια μίσθωσης, το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, ο Α.Φ.Μ. του μισθωτή, το μίσθωμα, ο τρόπος πληρωμής καθώς και η πλατφόρμα από όπου έλαβε χώρα η μίσθωση, για κάθε μισθωτή. Το ημερολόγιο αυτό θα στέλνεται στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, έως τις δέκα πέντε (15) του επόμενου μήνα.
5) Να εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για το αντίτιμο που έλαβε βάσει του ποσοστού της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα πνευματικά έργα που μπορεί να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης (π.χ. φωτογραφίες του ΑΚΙΝΗΤΟΥ ή/και της περιοχής, κείμενα, περιγραφές κ.ο.κ.) ανήκουν και παραμένουν στην αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας. Κατά συνέπεια, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση των έργων και χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, αναδημοσιεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί τα έργα αυτά τόσο κατά τη διάρκεια της παρούσας όσο και μετά τη λύση της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρότι η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου επιδιώκοντας πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα για το εκάστοτε ΑΚΙΝΗΤΟ, το ύψος του χρηματικού οφέλους καθώς και οι κριτικές που οι μισθωτές καταχωρούν για την καταχώρηση του ΑΚΙΝΗΤΟΥ στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαμορφώνονται αποκλειστικά βάσει της πολιτικής εκμίσθωσης που έχει θέσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ καθώς και της κατάστασης και των χαρακτηριστικών του ΑΚΙΝΗΤΟΥ (π.χ. Θέση, Παλαιότητα, Παροχές, Επίπλωση, Εξοπλισμός ΑΚΙΝΗΤΟΥ κ.ο.κ.). Ως εκ τούτου ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναγνωρίζει και κατανοεί απόλυτα ότι δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη εκ μέρους της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας, για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου.
Περαιτέρω, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία δεν ευθύνεται για τις πολιτικές κρατήσεων, πληρωμών, ακυρώσεων, επιστροφών κ.ο.κ. που ακολουθούν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στις οποίες θα καταχωρηθεί το ΑΚΙΝΗΤΟ, ακόμα και εάν οι τελευταίες βρίσκονται υπό τη διαχείριση της. Συνεπώς η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη απέναντί του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί, ως συνέπεια των πολιτικών ή συνεργασιών αυτών.
Επιπλέον ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου τυχόν προβάλλει αξιώσεις σχετικά με τους καρπούς της εκμετάλλευσης του ΑΚΙΝΗΤΟΥ, για το οποίο δηλώνει υπεύθυνα (βλ. Εισαγωγικά) και εγγυάται προς την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία ότι είναι ιδιοκτήτης ή ότι έχει αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη. Επαναλαμβάνεται ότι σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το σύνολο των ποσών που θα έχει εισπράξει για λογαριασμό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για τη δικαστική διεκδίκηση πλήρους αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής της βλάβης.
Τέλος, δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, διαφυγόν κέρδος ή ηθική βλάβη προκύψει από τη χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης στις οποίες θα καταχωρήσει το ΑΚΙΝΗΤΟ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας, των εργαζομένων και των συνεργατών της για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή ή παύση της λειτουργίας ή των υπηρεσιών οποιασδήποτε πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρείται υπεύθυνο έναντι του άλλου σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση λόγω ανωτέρας βίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ παρέχει στην εισαγωγή του παρόντος καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που αφορούν το ΑΚΙΝΗΤΟ, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας συνεργασίας, δηλαδή για την ταυτοποίησή του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, την επικοινωνία με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την καταχώρηση των στοιχείων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Ορισμένα στοιχεία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ (π.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κ.ο.κ.) θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ συναινεί διά του παρόντος στην επικοινωνία μέσω των εδώ δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας (βλ. Εισαγωγικά) και οφείλει να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία μέσω αυτών (Τηλεφωνική επικοινωνία, SMS, Ε-mail). Η παροχή των δεδομένων αυτών αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη συνεργασίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ηλεκτρονική μορφή τοπικά στα γραφεία της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συνεργασίας, καθώς και μετά τη λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, και μπορεί να κοινοποιούνται κατά περίπτωση: α) στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες σύμφωνα με τους όρους παροχής των υπηρεσιών καθεμιάς, β) όσα απαιτούνται κάθε φορά να αναρτηθούν δημοσίως, στο κοινό των εν λόγω πλατφορμών, και γ) σε όσους συνεργάτες της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας είναι εξουσιοδοτημένοι να τα επεξεργάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους σε αυτήν δεσμευόμενοι ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Το παρόν περιέχει το συνολικό περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού δεν ιδρύεται οποιαδήποτε εταιρική σχέση ή άλλη σχέση εγγύησης μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εταιρίας. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των επισκεπτών – μισθωτών του ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Συμφωνείται ρητά και συνομολογείται ότι η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους τους παρόντος ανάλογα με τις πολιτικές της επιχείρησης και όπως αυτές δύναται να διαμορφωθούν μελλοντικά, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι αλλαγές θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.kinfeel.gr. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ κατανοεί απόλυτα ότι θα πρέπει να ελέγχει τον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παραμένει ενήμερος για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος, τις οποίες αποδέχεται πάραυτα, έχοντας ως σκοπό την ομαλή συνέχιση της συνεργασίας. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό δε μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ενώ η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, ή του Νόμου παρέχει στην ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως και μονομερώς τη συνεργασία χωρίς τα δικαιώματα που παρέχει να χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.

Για κάθε διαφορά που προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λάρισας.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα (1) για την ΕΡΓΟΛΑΒΟ εταιρία και ένα (1) για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να αναρτήσει εμπρόθεσμα το παρόν στο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας ή/και όπου αλλού απαιτείται, ενώ σε κάθε περίπτωση η ως άνω υποχρέωση βαρύνει αποκλειστικά το κάθε μέρος χωρίς να επηρεάζει το έτερο μέλος σε καμία των περιπτώσεων.

Συμπληρώστε την καρτέλα οικοδεσπότη