Πολιτική Αλλαγής Ημερομηνίας Μίσθωσης

Επιτρέπεται μόνο ένα (1) αίτημα για αλλαγή ημερομηνιών της κάθε κράτησης/μίσθωσης.

  • Για μισθώσεις μίας (1) διανυκτέρευσης: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο.
  • Για μισθώσεις δύο έως τριών (2-3) διανυκτερεύσεων: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο. 
  • Για μισθώσεις τεσσάρων ή περισσοτέρων (4+) διανυκτερεύσεων: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο.