Πολιτική Αλλαγής Ημερομηνίας Μίσθωσης

Επιτρέπεται μόνο ένα (1) αίτημα για αλλαγή ημερομηνιών της κάθε κράτησης/μίσθωσης και η νέα ημερομηνία κράτησης θα πρέπει να βρίσκεται εντός των επόμενων επτά (7) ημερών από την υπάρχουσα ημερομηνία άφιξης.
  • Για μισθώσεις μίας (1) διανυκτέρευσης: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο και να γίνει δεκτό.
  • Για μισθώσεις δύο έως τριών (2-3) διανυκτερεύσεων: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο και να γίνει δεκτό.
  • Για μισθώσεις τεσσάρων ή περισσοτέρων (4+) διανυκτερεύσεων: Το αίτημα αλλαγής πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες πριν την άφιξη του επισκέπτη για να θεωρηθεί έγκυρο και να γίνει δεκτό.
Κατ'εξαίρεση δύναται να υπάρξει αλλαγή με επιπλέον χρέωση 10,00€ και έγκριση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.