Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (Μίσθωμα σε ποσοστό)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ)

 

Στη Λάρισα σήμερα την (ημέρα) του (μήνα) του έτους 2023 οι υπογράφοντες το παρόν:

α) Αφενός ο _______________________________________, κάτοικος ________________, ΤΚ ________________, οδός ________________, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ________________ Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος την ________________ από ________________, και του Α.Φ.Μ. ________________ Δ.Ο.Υ. ________________, αποκαλούμενος στο εξής «Εκμισθωτής» και

β) Αφετέρου η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «KINFEEL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία».» που εδρεύει στη Λάρισα με Α.Φ.Μ. 801161030 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 16-05-2019 καταστατικού συμβολαίου Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, από τον Νικόλαο Πετρενίτη του Σπυρίδωνα, κάτοικος Κοιλάδας Λάρισας, 41500, Λάρισα κάτοχο του υπ’ αριθ. AN859768 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 06-03-2019 από το Α.Τ. ΚΙΛΕΛΕΡ και του Α.Φ.Μ. 114525390 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, αποκαλούμενη στο εξής «Μισθώτρια», συμφωνήσαμε από κοινού και αποδεχθήκαμε τα εξής:

 

1. ΜΙΣΘΙΟ.  Ο πρώτος από εμάς («Εκμισθωτής») έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μίας διηρημένης ιδιοκτησίας του ________________ πάνω από το ισόγειο ορόφου υπό στοιχείο ________________ επιφανείας καθαρής ________________ τ.μ., η οποία βρίσκεται επί πολυκατοικίας επί οικοπέδου, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στην οδό ________________ αρ. ________________ και αριθμό κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ________________ . Με το παρόν ο εκμισθωτής εφόσον δηλώνει ότι το εν λόγω μίσθιο είναι δομικά και στατικά άρτιο, ασφαλές για κατοίκηση και σύμφωνα με τους όρους δόμησης, εκμισθώνει το σύνολο του στην δεύτερη από εμάς («Μισθώτρια») η οποία αποδέχεται τη μίσθωση με τους παρακάτω ειδικότερους όρους.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.  Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) έτος και ως αρχή μισθωτικού μήνα ορίζεται η εικοστή δεύτερη του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η μισθώτρια δύναται να υπαναχωρήσει μονομερώς της παρούσας συμβάσεως οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί εφόσον επέλθουν αλλαγές στις διατάξεις που ορίζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα.

3. ΜΙΣΘΩΜΑ.  Το μηνιαίο μίσθωμα προσδιορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65,00%) επί των εσόδων του συνόλου των ολοκληρωμένων και πραγματοποιημένων διαμονών μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, τα οποία θα προκύπτουν από τις προαναφερόμενες διαμονές και θα εισπράττονται από τη υπεκμίσθωση του μισθίου σε τρίτους μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης θα λογίζονται μετά αφαίρεσης των εξόδων προμήθειας των ψηφιακών πλατφορμών, τελών-φόρων που επιβάλλονται από την ελληνική κυβέρνηση επί της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και λοιπών άλλων υπηρεσιών που δύναται να η μισθώτρια να προσφέρει μέσω των ψηφιακών πλατφορμών. Τα ακυρωτικά διαμονών, οι οποίες ακυρώθηκαν πριν γίνει άφιξη πιστώνονται αποκλειστικά στην εταιρία διαχείρισης, ενώ εφόσον γίνει άφιξη και εν συνεχεία προκύψει ακύρωση τότε τα όποια ακυρωτικά πιστώνονται κατά αναλογία ποσοστού σε Εκμισθωτή /-τρια και Μισθώτρια. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη κάθε μισθωτικού μήνα στον τραπεζικό λογ/σμό τράπεζας Πειραιώς με IBAN _______________________________________. Η καταβολή των μισθωμάτων αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή με επίσημη απόδειξη τραπέζης αποκλειόμενης της αποδείξεώς του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ιδίως με μάρτυρες. Ο εκμισθωτής θα επιβαρύνεται φορολογικά μόνο λόγω του μισθώματος που θα λαμβάνει από τη μισθώτρια και δεν θα υπάρχει καμία οικονομική ή φορολογική επιβάρυνση από υπεκμίσθωμα ή οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ υπεκμισθωτή και υπομισθωτών (εταιρειών ή φυσικών προσώπων).

4. ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της μισθώτριας και συγκεκριμένα ως ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τρίτους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους και τα ερμάρια του ακινήτου. Επιπλέον ο εκμισθωτής οφείλει να παρέχει αδιάλειπτα ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, θέρμανση και υπηρεσίες διαδικτύου στο ακίνητου μέσω παρόχων που θα επιλέξει αποκλειστικά ο ίδιος καθώς και να ασφαλίσει το ακίνητο για αστική ευθύνη, πυρκαγιά κοκ. Τέλος ο εκμισθωτής οφείλει να διατηρεί α)ενεργειακό πιστοποιητικό, β)ηλεκτρολογικό σχέδιο εν ισχύ για το ακίνητο και γ)να προσέλθει στην ΔΕΥΑΛ για την υπογραφή των σχετικών δικαιολογητικών αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος και εφόσον αυτό απαιτείται. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύψει έλλειψης των προαναφερόμενων παροχών, θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκμισθωτή. Η μισθώτρια υποχρεούται να αξιώνει, να μεσολαβεί και να διαχειρίζεται την αποζημίωση από τους επισκέπτες που έχουν προκαλέσει ζημία στο ακίνητο ή στον εξοπλισμό του και την οποία -εφόσον λάβει- θα διαθέτει στο ακέραιο για την όποια επισκευή απαιτείται. Σε περίπτωση που απαιτείται άμεσα κάποια επισκευή έως εκατό ευρώ (100,00€) ανά μήνα ώστε το ακίνητο να είναι λειτουργικό, η μισθώτρια θα προχωρήσει σε αυτή παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από μελλοντικά μισθώματα και προσκομίζοντας στον εκμισθωτή το αντίστοιχο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη) για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή/και την εργασία που έλαβε χώρα. Ακόμη η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό, πλήρως λειτουργικό και να παρέχει στους επισκέπτες τα απαραίτητα κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και είδη πρώτης ανάγκης. Τέλος ο εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το ακίνητο πλήρως επιπλωμένο (κρεβάτια, στρώμα, τραπέζι, καρέκλες, πολυθρόνα ή/και καναπές-κρεβάτι κοκ) και πλήρως εξοπλισμένο (κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση, κλιματισμός κοκ) καθώς και με λειτουργική κεραία σήματος (ψηφιακά και αναλογικά κανάλια) και ελεγμένο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα αλλά απαλλαγμένο από οποιαδήποτε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

5. ΕΞΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ. Όλα τα έξοδα που βαρύνουν το μίσθιο από δαπάνες κοινοχρήστων, δημοτικών τελών, λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής ωφελείας  καθώς και εισφορές που αφορούν το μίσθιο θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον εκμισθωτή.

6. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. Η μισθώτρια υποχρεούται να επιτρέπει την επίσκεψη του μισθίου στον εκμισθωτή σε ώρες κατάλληλες όταν το ακίνητο δεν είναι μισθωμένο σε τρίτους και κατόπιν ενημέρωσης.

7. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. Κατά την λήξη της μίσθωσης η μισθώτρια υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε ζημιά που έπαθε εξαιτίας της μη έγκαιρης απόδοσης του μισθίου.

8. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνον με έγγραφο αποκλειόμενων όλων των άλλων αποδεικτικών μέσων. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως και μονομερώς την μίσθωση, να αποβάλει τη μισθώτρια από το μίσθιο κατά την σχετική, νόμιμη διαδικασία. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τον εκάστοτε νόμο περί μισθώσεων, κάθε δε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν έχει ρυθμιστεί με το συμφωνητικό αυτό θα ρυθμίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Οι κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων προς τη μισθώτρια μπορούν να γίνονται και στο μίσθιο μέχρι παραδόσεως των κλειδιών του.

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο και ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταχωρήσει άμεσα τη δήλωση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ. Στη δήλωση μίσθωσης, το επιλεγμένο είδος μίσθωσης θα πρέπει να είναι το «Αστική (Κατοικίας)» και η κατηγορία ακινήτου «Κατοικία». Ακόμη θα πρέπει να είναι επιλεγμένα τα πεδία «Επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111, ν.4446/2016» και «Το μίσθωμα προσδιορίζεται σε είδος ή ποσοστό».

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκμισθωτής                                                                      Για τη Μισθώτρια