Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (Δικαίωμα υπεκμίσθωσης)

Στη Λάρισα σήμερα την (ημέρα) του (μήνα) του έτους 2023 οι υπογράφοντες το παρόν:

α) Αφενός ο _______________________________________, κάτοικος ________________, ΤΚ ________________, οδός ________________, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ________________ Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος την ________________ από ________________, και του Α.Φ.Μ. ________________ Δ.Ο.Υ. ________________, αποκαλούμενος στο εξής «Εκμισθωτής» και

β) Αφετέρου η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «KINFEEL Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία».» που εδρεύει στη Λάρισα με Α.Φ.Μ. 801161030 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 16-05-2019 καταστατικού συμβολαίου Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, από τον Νικόλαο Πετρενίτη του Σπυρίδωνα, κάτοικος Κοιλάδας Λάρισας, 41500, Λάρισα κάτοχο του υπ’ αριθ. AN859768 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 06-03-2019 από το Α.Τ. ΚΙΛΕΛΕΡ και του Α.Φ.Μ. 114525390 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, αποκαλούμενη στο εξής «Μισθώτρια», συμφωνήσαμε από κοινού και αποδεχθήκαμε τα εξής: 

1.                 ΜΙΣΘΙΟ.  Ο πρώτος από εμάς («Εκμισθωτής») έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μίας διηρημένης ιδιοκτησίας του ________________ πάνω από το ισόγειο ορόφου υπό στοιχείο ________________ επιφανείας καθαρής ________________ τ.μ., η οποία βρίσκεται επί πολυκατοικίας επί οικοπέδου, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στην οδό ________________ αρ. ________________ και αριθμό κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ________________ . Με το παρόν ο Εκμισθωτής δηλώνει ότι το εν λόγω μίσθιο είναι δομικά και στατικά άρτιο, ασφαλές για κατοίκηση και σύμφωνα με τους όρους δόμησης και επιπλέον κατανοεί ότι οφείλει να διατηρεί α)ενεργειακό πιστοποιητικό, β)ηλεκτρολογικό σχέδιο εν ισχύ για το ακίνητο και γ)να προσέλθει στην ΔΕΥΑΛ για την υπογραφή των σχετικών δικαιολογητικών αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος και εφόσον αυτό απαιτείται.  Ακόμη ο Εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το ακίνητο πλήρως επιπλωμένο (κρεβάτια, στρώμα, τραπέζι, καρέκλες, πολυθρόνα ή/και καναπές-κρεβάτι κοκ) και πλήρως εξοπλισμένο (κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση, κλιματισμός κοκ) καθώς και με α)λειτουργική κεραία σήματος (ψηφιακά και αναλογικά κανάλια), β)ελεγμένο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και γ)κλιματισμό αλλά απαλλαγμένο από οποιαδήποτε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου. Ακολούθως ο Εκμισθωτής εκμισθώνει το σύνολο του μισθίου στην δεύτερη από εμάς («Μισθώτρια») η οποία αποδέχεται τη μίσθωση με τους παρακάτω ειδικότερους όρους. 

2.                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ.  Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε ____ (__) έτη και ως αρχή μισθωτικού μήνα ορίζεται η εικοστή δεύτερη του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η Μισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα προτίμησης για αναμίσθωση με τους παρόντες όρους έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Εκμισθωτή. O Εκμισθωτής υποχρεούται να αναρτήσει άμεσα τη Δήλωση Μίσθωσης και να την έχει εν ισχύ καθόλη τη διάρκεια μιας αστικής μίσθωσης όπως την ορίζει ο Νόμος, ώστε η Μισθώτρια να εξάγει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), ο οποίος είναι απαραίτητος για τη Βραχυχρόνια Μίσθωση του Ακινήτου αλλιώς ο Εκμισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τη Μισθώτρια με το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€) για κάθε ημέρα αργοπορίας.

3.                 ΜΙΣΘΩΜΑ.  Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται στα _______ ευρώ (___,00€). Το μίσθωμα θα καταβάλλεται με πάγια ή προγραμματισμένη εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη κάθε μισθωτικού μήνα στον τραπεζικό λογ/σμό τράπεζας Πειραιώς με IBAN _______________________________________, του οποίου δικαιούχος είναι ο Εκμισθωτής. Η καταβολή των μισθωμάτων αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή με επίσημη απόδειξη τραπέζης αποκλειόμενης της αποδείξεώς του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ιδίως με μάρτυρες.  

4.                 ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της μισθώτριας και συγκεκριμένα ως ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τρίτους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Συγκεκριμένα το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για τη βραχυχρόνια μίσθωση του, όπως αυτή ορίζεται από τον Ελληνικό νόμο κατά την υπογραφή του παρόντος και ο εκμισθωτής οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους και τα ερμάρια του ακινήτου. Σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές στις διατάξεις που ορίζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, τότε το παρόν συμφωνητικό μίσθωσης καθώς και εν γένει η μίσθωση θα τροποποιηθούν αναλόγως.  

5.                 ΕΞΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ. Τα έξοδα που βαρύνουν το μίσθιο από δαπάνες κοινοχρήστων, δημοτικών τελών, λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής ωφελείας κλπ και εισφορές που αφορούν το μισθίο ή συναρτώνται προς το μίσθωμα και οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του μισθίου (πλην των φόρων, τελών ιδιοκτησίας και κοινόχρηστων μόνιμων αλλαγών, τροποποιήσεων και εγκαταστάσεων), θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη δεύτερη συμβαλλόμενη - Μισθώτρια. 

6.                 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Η Μισθώτρια δικαιούται να προβαίνει με δικά της έξοδα και δαπάνες σε κάθε είδους μετατροπές του μίσθιου ή προσθήκες επ' αυτού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματικών της αναγκών κατά την απόλυτη κρίση της, εφ' όσον δεν θίγεται η στατικότητα του κτιρίου και ο φέρων οργανισμός. Ο Εκμισθωτής, δε, συναινεί εκ των προτέρων σε τυχόν προσθήκες επ' αυτού. Κατά την απόδοση του μίσθιου, η Μισθώτρια δικαιούται να λάβει όλα τα κινητά που εισέφερε εκείνη στο μίσθιο. Η Μισθώτρια δικαιούται να αφαιρέσει μόνιμες και κινητές κατασκευές, συστήματα ψύξης-θέρμανσης κοκ πέραν εκείνων που από την αποξήλωση ή απομάκρυνση τους θα προκληθεί δυσανάλογα μεγάλη βλάβη στο μίσθιο.  

7.                 ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. Η Μισθώτρια υποχρεούται να επιτρέπει την επίσκεψη του μισθίου στον Εκμισθωτή σε ώρες κατάλληλες όταν το ακίνητο δεν είναι μισθωμένο σε τρίτους και κατόπιν έγγραφης κοινοποίησης τριάντα (30) ημερών. 

8.                 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. Κατά την λήξη της μίσθωσης η Μισθώτρια υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποδώσει το μίσθιο στον Εκμισθωτή, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση του Εκμισθωτή για κάθε ζημιά που έπαθε εξαιτίας της μη έγκαιρης απόδοσης του μισθίου.  

9.                 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ο Εκμισθωτής παρέχει ένα αρχικό χρονικό διάστημα ως περίοδο χάριτος στη Μισθώτρια, ώστε η τελευταία να διαμορφώσει το ακίνητο ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό. Έτσι η Μισθώτρια θα καταβάλει το μηνιαίο μίσθωμα κατά την 22η του επόμενου ημερολογιακού μήνα και το οποίο μίσθωμα θα αφορά το χρονικό διάστημα των επόμενων τριάντα (30) αρχής γενομένης της ημερομηνίας καταβολής του. Η ως άνω περιγραφόμενη συναλλαγή θα επαναλαμβάνεται κάθε 22η του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα. Επιπλέον επιτρέπεται στη Μισθώτρια να προβεί σε μερική ή ολική υπεκμίσθωση του μίσθιου σε συνεργαζόμενη ή άλλη εταιρεία ή φυσικά πρόσωπα ή σε τρίτους για βραχυχρόνια μίσθωση. Ο Εκμισθωτής θα επιβαρύνεται φορολογικά μόνο λόγω του μισθώματος που θα λαμβάνει από τη Μισθώτρια και δεν θα υπάρχει καμία οικονομική ή φορολογική επιβάρυνση από υπεκμίσθωμα ή οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ υπεκμισθωτή και υπομισθωτών (εταιρειών ή φυσικών προσώπων). Σε περίπτωση παραβίασης του ακινήτου με σκοπό την κλοπή ή/και τέλεση οποιασδήποτε άλλης εγκληματικής ενέργειας, η ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών εξωτερικά του ακινήτου βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Τέλος ο Εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το ακίνητο με λειτουργική κεραία σήματος (ψηφιακά και αναλογικά κανάλια) και ελεγμένο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα αλλά απαλλαγμένο από οποιαδήποτε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

10.             ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τον εκάστοτε νόμο περί μισθώσεων, κάθε δε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν έχει ρυθμιστεί με το συμφωνητικό αυτό θα ρυθμίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Οι κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων προς τη Μισθώτρια μπορούν να γίνονται και στο μίσθιο μέχρι παραδόσεως των κλειδιών του.

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο και ο Εκμισθωτής υποχρεούται να καταχωρήσει άμεσα τη δήλωση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ. Στη δήλωση μίσθωσης, το επιλεγμένο είδος μίσθωσης θα πρέπει να είναι το «Αστική (Κατοικίας)» και η κατηγορία ακινήτου «Κατοικία». Ακόμη θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το πεδίο «Επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111, ν.4446/2016».

-//-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκμισθωτής                                                                 Η Μισθώτρια