Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Έργου (Σχεδιασμός - Επίβλεψη Ανακατασκευής Ακινήτου)

Στην Αθήνα σήμερα την (ΑΡΙΘΜΟΣ) του μηνός (ΜΗΝΑΣ) του έτους (ΕΤΟΣ), ημέρα (ΗΜΕΡΑ) και μεταξύ των εξής συμβαλλόμενων μερών:

Αφ’ ενός του/της (ONOM/NYMO) του (ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ), (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ) που γεννήθηκε (ΗΜΕΡΑ-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ) στη (ΠΟΛΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ), κάτοικος (ΠΟΛΗ) επί της οδού (ΟΔΟΣ) αρ. (ΑΡΙΘΜΟΣ), Τ.Κ.: (ΤΚ), κάτοχος του υπ’ αρίθμ. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) δελτίου ταυτότητας του (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ), με Α.Φ.Μ.: (ΑΦΜ) της Δ.Ο.Υ.: (ΠΟΛΗ), Έλληνας/Ελληνίς υπήκοος, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού με ΙΒΑΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) που τηρείται νόμιμα στο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία (ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) και με στοιχεία επικοινωνίας: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) και (E-MAIL) εφ’ εξής καλούμενου-ης «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και  

Αφ’ ετέρου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «KINFEEL IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KINFEEL CO.», με Α.Φ.Μ.: 801161030 της Δ.Ο.Υ.: Λάρισας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 150495240000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Νικόλαο Πετρενίτη του Σπυρίδωνα, δυνάμει του από 16-05-2019 καταστατικού συμβολαίου Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας εφ’ εξής καλούμενης η «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» εταιρία,

Συνεφωνήθησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτοί οι ακόλουθοι όροι και δηλώσεις.


Ο/Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέτει στην ΕΡΓΟΛΑΒΟ :
Την μελέτη σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού για ιδιοκτησία του  επί της οδού (ΟΔΟΣ) αρ. (ΑΡΙΘΜΟΣ), Τ.Κ.: (ΤΚ) (ΠΟΛΗ) με σκοπό την ανακαίνιση/ανακατασκευή αυτής.

Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αποδέχεται την ανάθεση της εργασίας, σύμφωνα με την προσφορά που παρέδωσε στον/ην ΕΡΓΟΔΟΤΗ , πριν από την σύνταξη του παρόντος συμφωνητικού. Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εσωτερικού χώρου για την προαναφερόμενη ιδιοκτησία και την επίβλεψη των εργασιών που θα ακολουθήσουν χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει την κατασκευή, δημιουργία ή/και ανακαίνιση αυτής και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη την βαρύνει σχετικά με τις αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις των συνεργείων ή/και εργατών καθώς και τη στατικότητα των κατασκευών, του κτιρίου και εν γένει για την ασφάλεια στη χρήση και την προσβασιμότητα.

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ και ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ συμφωνούμε επίσης στα κάτωθι :

1. Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ο/η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ καταβάλλει στην ΕΡΓΟΛΑΒΟ για το κλείσιμο της συμφωνίας, χρηματικό ποσό ύψους ίσου με το πενήντα (50,00%) ως προκαταβολή.
2. Η εξόφληση των υπηρεσιών θα γίνει τρεις (3) ημέρες από την παράδοση των τελικών σχεδίων.
3. Μετά το πέρας των εργασιών και εφόσον εξοφληθούν οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, θα εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Τιμολόγιο/ Απόδειξη).
4. Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση του έργου, η οποία θα προκύψει από άρνηση ή/και καθυστέρηση πληρωμής από μέρος του/της ΕΡΓΟΔΟΤΗ και θα αφορά όχι μόνο την ίδια αλλά και τους κατασκευαστές ή/και εργάτες.
5. Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεσμεύεται με την υποχρέωση να παρέχει την επίβλεψη χωρίς καθυστέρηση προτείνοντας το κατάλληλο προσωπικό και αυξάνοντας το αν χρειαστεί να προχωρήσει γρήγορα το έργο.

Με το παρόν συμφωνητικό επισυνάπτεται και η προσφορά της ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, την οποία ο/η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δηλώνει με το παρόν πως την αποδέχεται.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιείται μόνον εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου, τα δε δικαιώματα που παρέχει δεν χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.

Για κάθε διαφορά που προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λάρισας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν συμφωνητικό σε δύο (2) αντίτυπα, το οποίο αφού διαβάστηκε υπεγράφη από τους συμβαλλόμενους, καθένας των οποίων έλαβε από ένα.